Jazyk kabaly

Opísať duchovné zážitky je veľmi ťažké, niekedy takmer nemožné. Náš slovník je obmedzený našim vnímaním sveta, ktoré podlieha času a priestoru. Každá vec, každá činnosť materiálneho sveta má svoj pôvod vo svojom duchovnom obraze. Kabalisti vynašli spoľahlivý spôsob, ako si navzájom vymieňať vedomosti a informácie. Pužívajú mená predmetov a činov (vetví) v našom hmotnom svete na opísanie zodpovedajúcich predmetov a činov (koreňov) vo svete duchovnom.

Tento jazyk bol vytvorený ľuďmi, ktorí ešte za svojho života dosiahli duchovné svety a úplne dokonale porozumeli tomu, čo zažili a vnímali. V kabale sa tento jazyk volá jazykom vetví.

 

Pri opise vyššieho, duchovného sveta, priestoru, ktorý  bežne nevnímame, používajú kabalisti slova nášho materiálneho sveta. Je to preto, lebo slová a názvy ako ich  vnímame a poznáme my, tam neexistujú. Tak, ako z koreňov vychádzajú vetvy, tak aj z koreňov - z vyššieho sveta - vychádzajú vetvy nášho pozemského sveta, tak aj kabalisti využívajú pojmy materiálneho sveta na opis dejov a procesov sveta duchovného. Je to jazyk vetiev. V tomto jazyku je napísaný Pentateuch, Proroci, Písmo sväté, celá Biblia a mnohé ďalšie knihy. Všetky popisujú vyšší svet, nie dejiny židovského národa, ako by sa mohlo zdať z doslovného poňatia textov.

 

Celá naša reč pochádza z obrazov našeho sveta, za našich pocitov z toho, čo sa dostáva do našich fyzických zmyslov. Sú to naše reakcie na vonkajšie vplyvy. To, čo si predstavujeme, nie je nič, len deformovaný obraz, ktorý vytvoria naše obmedzené zmysly, obraz nekonečne malého fragmentu niečoho vonkajšieho, toho, čo nás obklopuje.

 

Základným predpokladom akéhokoľvek skúmania je odpoveď na otázku, ako poznávame, nakoľko je naše poznanie pravdivé, aké sú hranice nášho poznaia?

Kabala rozlišuje 4 druhy poznania:

1. hmota

2. vlastnosť v hmote

3. abstraktná vlastnosť

4. podstata

 

Podstata a abstraktná vlastnosť sú pre nás nedosiahnuteľné. dokážeme postihnúť len hmotu a jej vlastnosti.

Tieto 4 druhy poznania nám osvetlí príklad ľudského tela. Človek sa skladá z

1. hmoty, teda z ľudského tela,

2. z vlastností odených do ľudského tela, napríklad "dobrý"

3. z abstraktnej vlastnosti, t.j. ak v myšlienkach oddelíme vlastnosť "dobrý" od ľudského tela a študujeme ju oddelene a abstraktne, mimo väzbu na konkrétneho človeka, študujeme samotnú kategóriiu "dobra" v jej kladnom a zápornom poňatí, samu osebe.

4. z podstaty človeka

 

Naša myseľ a fyzické zmysly, ktoré sprostredkovávajú vnemy, nám nedokážu podať presný obraz podstaty sveta a jeho abstraktných vlastností. Svet skúmame na základe poznania hmoty a pojmového aparátu vzťahujúceho sa na hmotu. To ale neznamená, že sa takto nedokážeme spojiť s vyšším svetom a preniesť jeho vyžarovanie do sveta nášho.

 

Jazykom kabaly vieme odhaliť naše životné úlohy, karmické lekcie, ktoré sme si sami naplánovali pre tento život. 

Zrozumiteľným výkladom vašich životných úloh dostanete účinnú metódu, ktorou dokážete pracovať na vašich zlyhanich, strachoch, životných nezdaroch i ochoreniach. Pochopíte skutočnú príčinu vašich problémov. Nájdete systém, pomocou ktorého dokážete zmeniť škodlivý spôsob myslenia, staré vzorce správania, chybné programy vášho podvedomia.

 

Staroveké umenie výkladu karmických lekcií je teraz prístupné pre všetkých. Kabala sa stáva každodennou súčasťou nášho života a pomáha nám žiť v radosti, mieri a harmónii.

 

Kabalistický výklad je obsiahly textový materiál (10 - 15) strán. Objednávky na vypracovanie kabaly:

bylinkovaskola@gmail.com

0907575629

Košice, Slovakia

©2017 by Bylinková Škola Matky Zeme. Všetky práva vyhradené.