top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


pre predaj elektronických a tlačených kníh na internetovej stránke bylinkovaskola.sk
 

I. Úvodné ustanovenia
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom Iveta Henzélyová, so sídlom Košice- Ždiarska 21, 04012 a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho bylinkovaskola.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
2. Za tovar sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú elektronické knihy a tlačené knihy ponúkané Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho bylinkovaskola.sk (ďalej len „tlačená kniha“ a „e-book“, respektíve spolu označované sumárnym pomenovaním „kniha“).
3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tlačenej knihy alebo e-booku ponúkanej Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho bylinkovaskola.sk, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania knihy a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Kupujúci si knihu vyberá prehliadaním ponuky kníh na internetovej stránke Predávajúceho bylinkovaskola.sk
2. Pre objednanie knihy je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu „Pridať do košíka“ respektíve cez ďalší z jasne vyznačených výziev na kúpu knihy a a následne vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “zaväzná objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov.  Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom “OK”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, emailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov knihy a objednané množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle email s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
5. Predávajúci odošle na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke email s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”), a to okamžite po doručení objednávky. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním knihy môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj emailom.
6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný za objednanú knihu, ktorej objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
2. Kúpna cena knihy je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho bylinkovaskola.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena knihy uvedená na internetovej stránke Predávajúceho bylinkovaskola.sk je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.
3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci nasledujúcimi spôsobmi, medzi ktorými si môže svojvoľne vybrať: Paypal alebo Platbu kartou alebo na dobierku v prípade tlačenej knihy.

IV. Potvrdenie objednávky knihy
1. Faktúra pre uplatnenie daňového výdavku bude na požiadanie Kupujúceho zaslaná poštou.

V. Podmienky dodania knihy, dodacia lehota
1. E-book bude Kupujúcemu dodaný prostredníctvom elektronickej pošty, v ktorej si Kupujúci nájde odkaz na stiahnutie e-booku. 
2. V prípade tlačenej knihy, Predávajúci ju dodá Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej Pošty. Tlačená kniha zaplatená kreditnou kartou alebo PayPalom bude doručená bez povinnosti úhrady.
3. Ak Predávajúci objednanú knihu nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie knihy.
4. Dodanie knihy sa uskutočňuje v pracovných dňoch. V prípade, že dodacia lehota pripadne na víkend alebo sviatok, bude kniha Kupujúcemu dodaná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

VI. Nedoručené zásielky a reklamácia
1. Predávajúci poskytuje na knihy záruku podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka. Ak nie je v ponuke kníh na internetovej stránke Predávajúceho bylinkovaskola.sk uvedené inak, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia knihy Kupujúcim.
2. V prípade, že Kupujúcemu nebude doručená ním objednaná a zaplatená kniha v lehote podľa bodu V. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci povinný na základe žiadosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu, zistiť dôvody nedoručenia a následky odstrániť k spokojnosti zákazníka, a to aj doručením novej knihy, a to najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako sa Predávajúci o probléme dozvedel.
3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpená kniha riadne používaná alebo môže byť používaná len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu knihy resp. doručenie verzie rovnakej knihy bez vád, alebo ak sa vada týka len niektorej súčasti knihy, výmenu vadnej súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu knihy alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť kniha riadne používaná ako kniha bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu knihy resp. doručenie verzie rovnakej knihy bez vád alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, kniha však nemôže byť riadne užívaná z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenej knihe.
4. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť odoslaním písomného oznámenia o vadách knihy na Emailovú adresu Predávajúceho: bylinkovaskola@gmail.com. Písomné oznámenie o vadách knihy musí obsahovať minimálne popis vady, popis akým spôsobom sa vada knihy prejavuje a zvolený spôsob vybavenia jeho reklamácie. Spolu s oznámením o vadách je Kupujúci povinný doručiť/vrátiť Predávajúcemu zakúpenú knihu vykazujúcu vady, v prípade e-booku na adresu: bylinkovaskola@gmail.com. V prípade vrátenia tlačenej knihy na adresu Iveta Henzélyová, Ždiarska 21, 04012 Košice.
5. Reklamácia knihy je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia emailovej správy obsahujúcej oznámenie o vadách knihy s obsahom a prílohou podľa tohto bodu Predávajúcemu.
6. Predávajúci resp. ním poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu knihy,najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7. Predávajúci vydá/doručí Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie knihy vo forme e – mailovej správy, v ktorej je povinný presne označiť vady knihy v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.
8. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: výmena knihy, resp. doručenie verzie rovnakej eknihy bez vád vrátením kúpnej ceny eknihy, vyplatením primeranej zľavy z ceny knihy, odôvodneným zamietnutím reklamácie knihy.
9. Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností: že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci doklad o kúpe knihy, že je kniha vadná, za týmto účelom Kupujúci doručí/vráti vadnú knihu Predávajúcemu. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia knihy uznaná ako oprávnená.
10. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom emailu.

VII. Vrátenie tovaru odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tlačenej knihy, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpená kniha boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
2. Predávajúci vrátenú tlačenú knihu skontroluje. Pokiaľ bola kniha vrátená nepoškodená/funkčná a užívania schopná, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu knihy v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to prevodom zaplatenej sumy na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bola vrátená kniha čiastočne alebo úplne poškodená/nefunkčná, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bola kniha vrátená z dôvodu, že mala vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
3. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia knihy je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

4. Vrátenie e-booku
Mrzí nás, ale vrátenie zakúpenej e-knihy a zrušenie objednávky nie je vzhľadom na povahu a charakter elektronického dokumentu možné.

VIII. Ostatné ustanovenia
1. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že knihy sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) a ich obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom knihy kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie kníh tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu kníh tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu knihy. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah knihy. Kupujúci nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Kupujúceho a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.
2. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením knihy nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora knihy.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednanú knihu a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä email). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), emailová adresa prípadne telefónne číslo.
5. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v online režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.
6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou kníh vrátane ich ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania knihy Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie knihy.
7. Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho travelhacker.blog. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného emailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.
8. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
9. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke bylinkovaskola.sk.
10. Predávajúceho je možné kontaktovať na telefónnom čísle 0907575629 alebo emaily bylinkovaskola@gmail.com.

Bylinkovej Škole záleží na Vašom súkromí. Vaše osobné údaje- meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo budú spracované  iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
- spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
- spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Osobné údaje chránime, pričom ich nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR.  Tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

bottom of page